Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Jarosławiu - RODO

 • Wydrukuj
 • Email
 • Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Jarosławiu - RODO. Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jarosławski z siedzibą:w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 166246213, email: sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl W imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 166246227 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl Państwa dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit a, b Rozporządzenia 2016/679, w celu realizacji zadań przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), a także innymi ustawami kompetencyjnymi. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON, itp.) lub zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych umowy powierzenia danych do przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, ich podanie jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Dane mogą być podawane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dotyczą. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki merytoryczne Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jarosławski z siedzibą:  

 1. w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 166246213, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych.
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 166246227 oraz adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit a, b Rozporządzenia 2016/679, w celu realizacji zadań przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), a także innymi ustawami kompetencyjnymi.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON, itp.) lub zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
  1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, ich podanie jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Dane mogą być podawane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dotyczą. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki merytoryczne Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Załączniki do pobrania