Inicjatywa lokalna (1)

Inicjatywa lokalna, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest formą współpracy Powiatu Jarosławskiego z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Jarosławskiego.

Celem podejmowania inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć poprawiających warunki życia mieszkańców, na rzecz których została podjęta.

Z inicjatywą lokalną może wystąpić, co najmniej dwóch mieszkańców Powiatu Jarosławskiego, bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie należącym do zadań powiatu. Katalog ten zawiera inicjatywy dotyczące:

 • budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i we wsiach;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Współudział Inicjatora w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na:

1) świadczeniu pracy społecznej,
2) świadczeniach pieniężnych,
3) świadczeniach rzeczowych.

Wkład własny Inicjatora w realizację inicjatywy lokalnej stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez Inicjatora,
2) świadczenia rzeczowe, tj.: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej. Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać wszelkie obowiązujące normy, jak i uzyskać akceptację jednostki prowadzącej realizację inicjatywy lokalnej,
3) praca społeczna świadczona przez Inicjatora.

Wsparcie Powiatu Jarosławskiego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:

1) rzeczowy – przekazanie rzeczy (np. użyczenie sprzętu i narzędzi) niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej na czas trwania umowy w zakresie możliwości Powiatu;
2) organizacyjny – wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Powiatu;
3) finansowy – bezpośrednie wydatkowanie wkładu finansowego na realizowane zadanie, w zakresie możliwości Powiatu.

 • Wysokość udziału Powiatu Jarosławskiego oraz Inicjatora w zadaniu publicznym realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnej umowie pomiędzy tymi podmiotami.
 • Wysokość środków budżetowych zaangażowanych przez Powiat Jarosławski w realizację zgłoszonego zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć 70% jej całkowitych kosztów (rozumianych jako suma świadczeń: pieniężnych, rzeczowych i pracy społecznej).
 • Wysokość wkładu finansowego Inicjatora stanowić będzie zwiększenie majątku Powiatu Jarosławskiego. Powstałe w trakcie realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, środki trwałe stanowią własność Powiatu Jarosławskiego.
 • Obiekty i urządzenia realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, będące częścią infrastruktury powiatowej lub leżące na gruntach powiatu, stają się własnością Powiatu Jarosławskiego lub wskazanej przez Powiat Jarosławski jednostki lub zarządcy.

W celu rozpoczęcia procedury inicjatywy lokalnej, Inicjator składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Po otrzymaniu wniosku wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub powiatowa jednostka organizacyjna wstępnie ocenia wniosek.

Wyniki wstępnej oceny przedstawiane są Zarządowi Powiatu Jarosławskiego, który weryfikuje wniosek i dokonuje ostatecznej oceny wniosku.

Zarząd podejmuje uchwałę o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej albo o odmowie realizacji zadania, wskazując motywy swego rozstrzygnięcia. Uchwała powinna zostać podjęta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Szczegółowo Inicjatywa Lokalna opisana jest w dokumencie pn. „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej" dostępnym jako załącznik.

Więcej