Patronat starosty

 • Wydrukuj
 • Email
 • Patronat starosty. Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 stycznia 2012 roku. (PDF) Regulamin obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego i udziału Starosty Jarosławskiego w Komitetach Honorowych. (PDF) Wniosek o objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym Starosty Jarosławskiego. (PDF) Wniosek o objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym Starosty Jarosławskiego. (DOC)REGULAMIN obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego i udziału Starosty Jarosławskiego w Komitetach Honorowych wprowadzony zarządzeniem Nr 8/2012 Starosty Jarosławskiego z dnia 24 stycznia 2012 roku. Paragraf 1 1.         Objęcie Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego oraz udział Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla Powiatu Jarosławskiego, mających zasięg regionalny, ogólnokrajowy lub międzynarodowy, w szczególności przyczyniających się do:promocji Powiatu Jarosławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury, edukacji, turystyki oraz sportu, pobudzenia aktywności gospodarczej, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.2.         Starosta Jarosławski może zdecydować o objęciu Patronatem Honorowym innych przedsięwzięć niż wymienione w punkcie 1. 3.         W przypadku gdy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny, Patronat Honorowy Starosty Jarosławskiego przyznawany jest jednorazowo, na  jedną, bieżącą edycję wydarzenia. Paragraf 2Objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub udział Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat Jarosławski. Objęcie przez Starostę Jarosławskiego Patronatu Honorowego może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych z budżetu Powiatu Jarosławskiego, w szczególności na zakup nagród rzeczowych, pucharów i statuetek.Paragraf 3Patronatem Honorowym nie będą obejmowane inicjatywy o charakterze komercyjnym. Przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym mogą zostać objęte Patronatem Honorowym wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, gdy służą one dobru publicznemu lub mają charakter charytatywny. Patronatem Honorowym nie będą obejmowane inicjatywy, których organizatorzy nie złożą pisemnego oświadczenia, iż przedsięwzięcie odbywa się z zachowaniem wszelkich wymogów określonych przepisami prawa.Paragraf 4 1.         W przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym, organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do : -  odpowiedniego oznakowania przedsięwzięcia herbem Powiatu Jarosławskiego, - umieszczenia  informacji na materiałach promocyjnych organizatora (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.), iż przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego oraz poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia, itp.). 2.         W uzasadnionych przypadkach Starostwo Powiatowe w Jarosławiu może zastrzec wykorzystanie dodatkowo własnych materiałów promocyjnych. 3.         W przypadku wyrażenia zgodny na objęcia Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub udziału Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym, organizator przedsięwzięcia – wnioskodawca, jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zakończenia przedsięwzięcia, do złożenia pisemnego sprawozdania z realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia, w tym z jego promocji, dokumentacji fotograficznej z jego przebiegu, a także protokołów odbioru nagród rzeczowych, statuetek i pucharów, o ile takie zostały sfinansowane z budżetu Powiatu Jarosławskiego. Paragraf 5 1.         Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub o udział Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym powinien być złożony wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem jego realizacji na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław 2.         Wniosek o Patronat Honorowy Starosty Jarosławskiego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz zostanie udostępniony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Paragraf 6 Rejestr wniosków oraz informacje na temat objęcia Patronatem Honorowym lub udziału Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym gromadzone są i udostępniane przez Wydział Promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Paragraf 7 W uzasadnionych przypadkach na wniosek Starosty Jarosławskiego, właściwe wydziały Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz jednostki podległe Powiatu Jarosławskiego przygotowują opinię merytoryczną, określającą celowość objęcia Patronatem Honorowym lub udziału Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia. Paragraf 8 Informacje o objęciu lub odmowie objęcia Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub udziale Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia, w ciągu 14 dni od daty złożenia / wpłynięcia wniosku. Paragraf 9 Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub udziale Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

REGULAMIN
obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego
i udziału Starosty Jarosławskiego w Komitetach Honorowych

wprowadzony zarządzeniem Nr 8/2012 Starosty Jarosławskiego
z dnia 24 stycznia 2012 roku.

Paragraf 1

1.         Objęcie Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego oraz udział Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla Powiatu Jarosławskiego, mających zasięg regionalny, ogólnokrajowy lub międzynarodowy, w szczególności przyczyniających się do:

 • promocji Powiatu Jarosławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury,
  edukacji, turystyki oraz sportu,
 • pobudzenia aktywności gospodarczej,
 • promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • ochrony środowiska naturalnego,
 • rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.

2.         Starosta Jarosławski może zdecydować o objęciu Patronatem Honorowym innych przedsięwzięć niż wymienione w punkcie 1.

3.         W przypadku gdy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny, Patronat Honorowy Starosty Jarosławskiego przyznawany jest jednorazowo, na  jedną, bieżącą edycję wydarzenia.

Paragraf 2

 1. Objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub udział Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat Jarosławski.
 2. Objęcie przez Starostę Jarosławskiego Patronatu Honorowego może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych z budżetu Powiatu Jarosławskiego, w szczególności na zakup nagród rzeczowych, pucharów i statuetek.

Paragraf 3

 1. Patronatem Honorowym nie będą obejmowane inicjatywy o charakterze komercyjnym.
 2. Przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym mogą zostać objęte Patronatem Honorowym wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, gdy służą one dobru publicznemu lub mają charakter charytatywny.
 3. Patronatem Honorowym nie będą obejmowane inicjatywy, których organizatorzy nie złożą pisemnego oświadczenia, iż przedsięwzięcie odbywa się z zachowaniem wszelkich wymogów określonych przepisami prawa.

Paragraf 4

1.         W przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym, organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do :

-  odpowiedniego oznakowania przedsięwzięcia herbem Powiatu Jarosławskiego,

- umieszczenia  informacji na materiałach promocyjnych organizatora (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.), iż przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego oraz poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia, itp.).

2.         W uzasadnionych przypadkach Starostwo Powiatowe w Jarosławiu może zastrzec wykorzystanie dodatkowo własnych materiałów promocyjnych.

3.         W przypadku wyrażenia zgodny na objęcia Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub udziału Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym, organizator przedsięwzięcia – wnioskodawca, jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zakończenia przedsięwzięcia, do złożenia pisemnego sprawozdania z realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia, w tym z jego promocji, dokumentacji fotograficznej z jego przebiegu, a także protokołów odbioru nagród rzeczowych, statuetek i pucharów, o ile takie zostały sfinansowane z budżetu Powiatu Jarosławskiego.

Paragraf 5

1.         Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub o udział Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym powinien być złożony wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem jego realizacji na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

2.         Wniosek o Patronat Honorowy Starosty Jarosławskiego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz zostanie udostępniony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Paragraf 6

Rejestr wniosków oraz informacje na temat objęcia Patronatem Honorowym lub udziału Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym gromadzone są i udostępniane przez Wydział Promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Paragraf 7

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Starosty Jarosławskiego, właściwe wydziały Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz jednostki podległe Powiatu Jarosławskiego przygotowują opinię merytoryczną, określającą celowość objęcia Patronatem Honorowym lub udziału Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia.

Paragraf 8

Informacje o objęciu lub odmowie objęcia Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub udziale Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia, w ciągu 14 dni od daty złożenia / wpłynięcia wniosku.

Paragraf 9

Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego lub udziale Starosty Jarosławskiego w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.