UWAGA WAŻNE! Zmiana zasad dotyczących rejestracji, zgłaszania nabycia i zbycia pojazdu oraz nakładania kar pieniężnych

  • Wydrukuj
  • Email
  • UWAGA WAŻNE! Zmiana zasad dotyczących rejestracji, zgłaszania nabycia i zbycia pojazdu oraz nakładania kar pieniężnych. 1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów oraz stawki kar pieniężnych za niezłożenie w terminie wniosku o rejestrację lub zawiadomienia o zbyciu pojazdu. REJESTRACJA POJAZDU Obecne przepisy nie przewidują możliwości zgłoszenia nabycia pojazdu, zastępując go obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej (tj. dokonania odprawy celnej) pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.Jeśli pojazd został nabyty w drodze spadku termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku nabycia pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin na złożenie wniosku o rejestracją pojazdu to 90 dni. Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację nie dotyczy właścicieli nowych pojazdów, którzy prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów oraz właścicieli pojazdów nabytych i zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przed upływem terminu na rejestrację pojazdu dokonają jego zbycia lub demontażu. ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany  zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni o:zbyciu pojazdu zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.Zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. W przypadku współwłasności zawiadomienie o zbyciu może złożyć jeden ze współwłaścicieli pojazdu. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu można złożyć: - osobiście w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, II p. pok. nr 201, po rejestracji na stronie: https://rezerwacje.jaroslawski.pl/ lub Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, parter, pok. nr 1, - elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/, - drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław. KARY PIENIĘŻNE Karę pieniężną za niezłożenie w terminie wniosku o rejestrację nakłada się w wysokości 500 zł (1000 zł po przekroczeniu 180 dni), a w przypadku przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami odpowiednio 1000 zł i 2000 zł. Kara za nieterminowe zawiadomienie o zbyciu pojazdu to 250 zł. Współwłaściciele pojazdu ponoszą kary pieniężne solidarnie.

1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów oraz stawki kar pieniężnych za niezłożenie w terminie wniosku o rejestrację lub zawiadomienia o zbyciu pojazdu.

REJESTRACJA POJAZDU

Obecne przepisy nie przewidują możliwości zgłoszenia nabycia pojazdu, zastępując go obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej (tj. dokonania odprawy celnej) pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jeśli pojazd został nabyty w drodze spadku termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin na złożenie wniosku o rejestracją pojazdu to 90 dni.

Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację nie dotyczy właścicieli nowych pojazdów, którzy prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów oraz właścicieli pojazdów nabytych i zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przed upływem terminu na rejestrację pojazdu dokonają jego zbycia lub demontażu.

ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany  zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni o:

  1. zbyciu pojazdu
  2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne –
u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

W przypadku współwłasności zawiadomienie o zbyciu może złożyć jeden ze współwłaścicieli pojazdu.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu można złożyć:

- osobiście w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, II p. pok. nr 201, po rejestracji na stronie: https://rezerwacje.jaroslawski.pl/ lub Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, parter, pok. nr 1,

- elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/,

- drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

KARY PIENIĘŻNE

Karę pieniężną za niezłożenie w terminie wniosku o rejestrację nakłada się w wysokości 500 zł (1000 zł po przekroczeniu 180 dni), a w przypadku przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami odpowiednio 1000 zł i 2000 zł.

Kara za nieterminowe zawiadomienie o zbyciu pojazdu to 250 zł.

Współwłaściciele pojazdu ponoszą kary pieniężne solidarnie.